Wij zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke vereninging van Vrijgevestigden Psychologen) - PEP Noordwijk

Behandelvormen


Wat bieden wij?

Voorop staat dat wij altijd streven naar kwalitatief sterke hulp. Hulp die past bij het kind en omgeving. Aan de hand van psychodiagnostiek en onderzoek bekijken we welke hulp het kind nodig heeft en-/of wordt in samenspraak met kind en ouder een behandelplan op maat gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van evidence-based behandelvormen.

Wij bieden:

  • Klachtgerichte en kortdurende behandeling en onderzoek in de Basis GGZ (BGGZ)
  • Intensieve behandeling en uitgebreide diagnostiek in de Specialistische GGZ (SGGZ): o.a: (psycho-)therapeutische speltherapie, systeemgesprekken, schematherapie.

Bij PEP Junior werken wij vanuit systemische en psychotherapeutische principes. Bij ons staat ontwikkeling vanuit een veilige basis centraal. Wij willen kinderen, jongeren en diens ouder(s) of verzorgers helpen om zich met plezier en vertrouwen zelf verder te kunnen ontwikkelen tot een autonoom persoon. Samen met u onderzoeken wij wat hiervoor nodig is en bieden wij de specialistische zorg die passend is.

De zorg die vanuit PEP Junior geboden wordt is zoveel mogelijk evidence-based. Wij maken gebruik van diverse bewezen effectieve behandelmethodieken zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, schematherapie, EMDR, pivotal response treatment en floorplay.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) krijgt uw kind inzicht in hoe denken, voelen en doen invloed hebben op elkaar. Het helpt uw kind om op een goede manier met zijn of haar problemen om te gaan. Bijvoorbeeld door anders over bepaalde situaties te denken en hier vervolgens op een andere manier mee om te gaan. De nadruk ligt soms op het oefenen van ander gedrag en soms op het oefenen van andere gedachten. Door anders te doen of anders te denken, gaat uw kind zich ook anders voelen en nemen de klachten af. In de therapie gaat uw kind zijn gedrag en gedachten onderzoeken en aanpassen, middels oefeningen tijdens de therapiesessies en met huiswerkopdrachten. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, wordt u als ouder ook in de sessies of via ouderbegeleiding betrokken. CGT is veelal de eerst aangewezen behandeling bij angst- en stemmingsklachten.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op de website https://www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een therapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaatsvonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van de verhalenmethode van EMDR worden verwerkt. Binnen deze methode krijgt u als ouders of verzorgers een heel belangrijk aandeel in de behandeling.
Meer informatie over EMDR kunt u vinden op de website van de Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl.

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van intensieve psychotherapie voor mensen met hardnekkige psychische klachten en gedragspatronen, zoals persoonlijkheidsproblematiek of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Binnen de therapie wordt aandacht besteed aan het heden, verleden, de meegemaakte ervaringen en de opvoeding. Op deze wijze kan uw kind inzicht verkrijgen in de opbouw van ontstane overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld en hoe uw kind hiermee omgaat. Die overtuigingen noemen we schema’s, vandaar de naam schematherapie.
Meer informatie over deze behandelvorm is te vinden op www.schematherapie.nl.

Systeemtherapie
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het uitgangspunt van deze behandeling is dat een probleem of psychische klacht in de grotere context van de leefsituatie en relaties gezien moeten worden. Binnen de therapie worden zoveel mogelijk gezinsleden van uw gezin betrokken en is er veel aandacht voor onderlinge interactiepatronen en verbeteringen hiervan.
Meer informatie vindt u op de website: https://www.nvrg.nl/systeemtherapie#

Acceptance Commitment Therapie (ACT) 
ACT staat voor acceptance and commitment therapy. Dit is een nieuwe vorm van gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat zij kunnen blijven investeren in de dingen die zij écht belangrijk vinden (Commitment). Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht

Mindfulness
Binnen therapie kan gebruik worden gemaakt van mindfulness-technieken. Mindfulness betekent zich volledig bewust zijn van de huidige ervaring, in het hier en nu en zonder oordelen. In het dagelijks leven kan het moeilijk zijn om bewust te zijn van wat u allemaal ervaart. Mensen zijn geneigd dingen op de ‘automatische piloot’ te doen, zonder er diep bij na te denken. Mindfulness en het beoefenen hiervan kan uw kind helpen meer bewust te leven en psychisch meer rust te ervaren.

Pivotal Response Treatment (PRT)
De afkorting PRT staat voor “Pivotal Response Treatment”, een behandeling gericht op communicatie en motivatie. Deze therapievorm is geschikt voor kinderen die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten als communicatiemiddel en niet of nauwelijks initiatief tonen.

Met de motiverende technieken van de PRT wordt de gerichtheid op de ander en het nemen van initiatief in contact gestimuleerd, waardoor er meer wederkerigheid ontstaat in de interactie. De PRT-technieken zijn goed toe te passen in de dagelijkse routine: het is een natuurlijke manier van leren. Plezier staat voorop in het leren van deze communicatieve vaardigheden, omdat er wordt aangesloten bij de interesse van uw kind.

Floorplay
FloorPlay (letterlijk: op de grond spelen) maakt cognitieve en sociale capaciteiten van het kind zichtbaar doordat een kind tijdens het spelen laat zien hoe het zich voelt. FloorPlay is een effectief therapeutisch programma dat ook in het dagelijks leven, thuis en op school, toegepast kan worden. Binnen deze methode leert u als ouders, verzorgers of begeleiders hoe u het beste kunt aansluiten bij uw kind. Vanuit interactie met uw kind, wordt de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd.

Er wordt daarbij gewerkt met videobeelden, zodat u als ouders, verzorgers of begeleiders terug kunt zien hoe uw kind reageert en waar ingangen zitten om weer een stapje verder te komen. Spelen is daarom niet alleen leuk, maar ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind én voor de relatie met u als opvoeder.

Video-interactietherapie
Video-interactietherapie wordt ingezet bij kinderen en ouders die op spanningsvolle wijze met elkaar interacteren, of waarbij het risico bestaat op het ontwikkelen van een zorgelijke hechtingsrelatie. Tijdens de sessies wordt gewerkt aan het opvoedgedrag van ouders, met behulp van videofeedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten.

Spelbegeleiding
Spelbegeleiding is geschikt voor kinderen die problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling, spelontplooiing of emotionele zelfuiting. Indien sprake is van veel belastende ervaringen kan het een kind helpen om middels spel deze ervaringen te uiten en zodoende beter een plek te geven. Spelenderwijs kan uw kind ook zijn/haar mogelijkheden en spelvaardigheden vergroten of verdiepen. Spelbegeleiding wordt vaak ingezet in combinatie met ouderbegeleiding.

Mediatietherapie
Mediatie betekent letterlijk ‘tussenkomst’. Wanneer een kind wordt behandeld voor een gedragsprobleem of emotioneel probleem, wordt in deze therapievorm gebruik gemaakt van de tussenkomst van de ouders. U als ouder wordt gecoacht en krijgt in gesprekken met de therapeut handvatten aangereikt om op een andere manier met uw kind om te gaan. Zo leert u als ouder hoe u ongewenst gedrag van uw kind positief kunt beïnvloeden en kunt ombuigen naar gewenst gedrag.