PEP Groep - PEP staat voor Praktijk Eerstelijns Psychologie en levert psychologische hulp aan kinderen en volwassenen. Noordwijk . Junior en Volwassenen

Informatiebrochure 2023

Waarom deze brochure?

Deze informatiebrochure geeft u informatie over de PEP Groep Noordwijk en de behandeling van uw kind. Zo weet u wat u kunt verwachten en hoe het bijvoorbeeld met de vergoedingen is geregeld.

PEP Groep Noordwijk in de regio

Ons team van ruim 30 psychologen biedt ambulante zorg aan volwassenen en kinderen en jeugdigen in zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Er zijn korte lijnen met andere zorgverleners zoals huisartsen, jeugd- en gezinsteams/VoorIeder1 en kinderartsen. Wij werken nauw samen met scholen en andere zorginstellingen om op maat passende hulp te kunnen bieden aan alle kinderen, jeugdigen en hun ouders. We hebben een hoge cliënttevredenheid en een doelgerichte aanpak hoog in het vaandel staan.

PEP Groep heeft momenteel vier locaties: PEP Junior bevindt zich aan de Parallelboulevard. PEP Noordwijk (afdeling volwassenen) is gevestigd op het Vuurtorenplein, in Gezondheidscentrum Wantveld en aan de Keyserswey te Noordwijk. 

Hoe meld ik mij aan?

Om gebruik te kunnen maken van onze psychologische zorg heeft uw kind een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Kinderen tot 18 jaar kunnen ook verwezen worden door een Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Alleen met een verwijzing kunt u uw kind aanmelden bij PEP-groep, door een mail te sturen naar info@pep-groep.nl.

Bij PEP Junior maken wij momenteel gebruik van een flexibele cliëntenstop. Dit houdt in dat wij, om goede zorg te kunnen bieden en de wachttijd voor u te bewaken, een maximaal aantal cliënten per maand kunnen aannemen. De wachtlijst gaat open op de eerste werkdag van de nieuwe maand. Wanneer het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt, sluit de wachtlijst. Mocht er geen plek meer zijn op de wachtlijst dan wordt uw kind terugverwezen naar de verwijzer. Wanneer uw aanmelding door ons wordt aangenomen ontvangt u een aanmeldformulier. Na ondertekening zal er binnen een week een triagegesprek worden gepland. Na dit gesprek staat uw kind op de wachtlijst voor intake en aansluitende start van de behandeling. Voor actuele wachttijden kunt u onze website raadplegen. 

Werkwijze

Triagegesprek

Nadat uw kind is aangemeld bij de praktijk, wordt er binnen een week een triagegesprek met u gepland met een GZ-psycholoog. Het doel van dit gesprek is om zo goed mogelijk te bepalen of het klachtenbeeld en hulpvraag van uw kind aansluiten bij wat wij als praktijk kunnen bieden. Indien wij passende zorg kunnen verlenen wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Intake

Zodra er een plek vrij komt wordt er een eerste afspraak (intake) voor uw kind gepland. De intake is een kennismaking met de behandelaar. De klachten en doelen worden verder in kaart gebracht om te onderzoeken welke behandelmogelijkheden er zijn. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring; ROM). Deze worden bij de start en aan het einde van de behandeling ingezet om het verloop van de klachten van uw kind te evalueren. Aansluitend op de intake wordt er direct een afspraak gemaakt voor het vervolg van de behandeling.

Behandeling

In het tweede gesprek wordt teruggekeken op de intake en wordt het diagnostiek- of behandelplan besproken. Er wordt samen met u en uw kind onderzocht wat voor zorg er nodig is. Bij PEP Groep staat ontwikkeling vanuit een veilige basis centraal. Wij willen kinderen en jongeren (en diens ouders of verzorgers) helpen om met plezier en vertrouwen zichzelf verder te kunnen ontwikkelen tot een autonoom persoon. Hierbij werken we vanuit systemische principes en is de therapie die we bieden zo veel mogelijk evidence-based. Hierbij kunnen ter ondersteuning E-health modules worden ingezet, bestaande uit onlineoefeningen en informatie. U kunt op onze website onder het kopje ‘Behandelingen’ meer vinden over ons behandelaanbod.

Afronding en nazorg

De behandeling van uw kind duurt zo lang als nodig en niet langer dan noodzakelijk is. Bij de bespreking van het behandelplan wordt tevens de verwachte duur en frequentie van de afspraken besproken.  

Praktische informatie

Annuleren afspraken

Een afspraak kunt u tot maximaal 24 uur van tevoren annuleren of verplaatsen via telefoon of een e-mail aan de behandelaar of ons secretariaat. Wanneer u niet tijdig afbericht, zullen wij € 65,- in rekening brengen. Mede gelet op de lange wachttijden vinden wij het belangrijk om andere cliënten te helpen op een vrijgekomen plek.  

Wat zijn de kosten?

Voor alle kinderen en jongeren tot en met 17 jaar heeft de PEP Groep een overeenkomst met Holland Rijnland afgesloten (zie voor meer informatie: https://jeugdhulphollandrijnland.nl/). Er zijn geen kosten aan de psychologische zorg verbonden. U betaalt geen eigen risico. Een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of Jeugdteam/Voorieder1 is verplicht om het traject bij PEP Junior te kunnen starten via financiering van de gemeente. Zodra uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt stopt de gemeentelijke financiering en neemt de basisverzekering de behandeling over. Vanaf dat moment gelden direct de regels voor jongvolwassenen. 

Uw rechten en de rechten van uw kind

Op basis van leeftijd gelden er verschillende regels met betrekking tot rechten, toestemming, onderzoek en behandeling van de minderjarige cliënt. 

Wie geeft er toestemming?

Kind jonger dan 12 jaar

Ouder(s) met gezag

Jeugdige 12 tot 16 jaar

Dubbele toestemming:
Ouder(s) met gezag én jeugdige

Jeugdige ouder dan 16 jaar

Jeugdige

Jeugdige 12 tot 18 jaar
niet in staat tot redelijke waardering van diens belangen

Ouder(s) met gezag

 

Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat u als gezaghebbende beslissingen neemt over de behandeling en recht heeft op informatie. In de leeftijd van 12 tot 16 jaar worden beslissingen zo veel mogelijk samen met uw kind en u als gezaghebbende gemaakt. Op deze leeftijd mag uw kind ook bepalen welke informatie wel en niet gedeeld wordt met u. Vanaf 16 jaar wordt uw kind als meerderjarige behandeld en mag hij/zij zelf beslissingen maken en besluiten of er informatie met u gedeeld wordt. In alle gevallen geldt dat wanneer het in het belang van uw kind is dat de regie over de behandeling en informatieverstrekking bij hemzelf/haarzelf ligt, dat dit belang overstijgend is aan zijn/haar leeftijd.

Rechten en het Elektronisch Patiëntendossier

Tijdens het behandeltraject wordt er door de behandelaar een medisch dossier gevormd met korte rapportages van de gesprekken. Uw kind heeft volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die hierin vastgelegd worden. Uw kind heeft recht op inzage, dat wil zeggen dat uw kind het dossier mag inzien en om een kopie kan vragen. Daarnaast heeft uw kind recht op correctie of aanvulling in het dossier: indien uw kind vindt dat bepaalde feitelijke gegevens niet kloppen, kan uw kind ons verzoeken deze te corrigeren. Tot slot heeft uw kind recht op vernietiging van het dossier, wat betekent dat wij alle medische gegevens uit het dossier zullen verwijderen. Dit betreft dus niet de financiële of administratieve gegevens. Wij zullen binnen een maand nadat deze verzoeken schriftelijk zijn ingediend voldoen aan het verzoek.We zijn wettelijk verplicht om het dossier van uw kind 20 jaar te bewaren. Deze bewaartermijn gaat in na de laatste wijziging in het dossier. 

Uw privacy

U kunt erop vertrouwen dat PEP Groep zorgvuldig met uw informatie omgaat. De wijze waarop we dit doen en de wettelijke verplichtingen waaraan wij als praktijk voldoen staan uitgebreid beschreven in ons Privacy Statement. Deze kunt u vinden op onze website of u kunt ons verzoeken om deze naar u te laten opsturen. Wij vinden het van belang dat u en uw kind op de hoogte zijn van de privacy rechten en benoemen daarom hier de voornaamste punten:

Allereerst zijn wij gehouden aan het beroepsgeheim. Wij mogen alleen met toestemming informatie verstrekken aan uw huisarts of verwijzer. Indien andere personen of instanties informatie vragen over de behandeling, zijn wij niet verplicht die informatie te geven en hebben wij gerichte toestemming hiervoor nodig. Indien de behandelaar vermoedt dat er sprake is van een emotionele of lichamelijke onveilige thuissituatie wordt dit bespreekbaar gemaakt met u en uw kind. We werken met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

PEP Junior is tevens aangesloten bij Jeugdmatch. Dit is een digitaal systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn als hulpverlener bij kinderen/ jongeren. Er wordt geen inhoudelijke informatie gedeeld. Jeugdmatch dient enkel als platform voor hulpverleners om elkaar te vinden, zodat zij met elkaar kunnen afstemmen om het kind/ de jongere de best mogelijke zorg te bieden. Uiteraard vindt registratie en overleg enkel plaats met uw toestemming en medeweten.

Tot slot wordt onze praktijk sporadisch gecontroleerd voor kwaliteitsdoeleinden. Hierbij wordt nagegaan of onze administratie op orde is en of de rekeningen kloppen. Soms wordt er door de controlerende instantie om inzage in het dossier wordt gevraagd. In die gevallen zult u hier vooraf over geïnformeerd worden. 

Kwaliteit en klachten

Wij doen ons werk met ons hart en zetten graag dat stapje extra, maar hechten er daarnaast aan ook te werken volgens de geldende beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). Ook is het sinds 2017 verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Voor onze zorgverleners vindt u deze op onze website. Uiteraard houdt de PEP Groep zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, hopen we dat u dit aan ons kenbaar maakt. Ook hierover vindt u meer informatie op onze website; https://www.pep-groep.nl/

Graag tot ziens!

Juni 2023 Wijzigingen voorbehouden